TekinSigorta

Kişisel Verileri Koruma Kanunu KVKK Bildirimi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Sigorta Ettiren/Sigortalı sıfatı ile Tekin Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. ile kurduğum ilişki nedeniyle paylaştığım kişisel veri,özel nitelikli kişisel veri ve finansal veri teşkil eden bilgilerimin Tekin Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. tarafından talep ettiğim hizmet kapsamında kullanılması; ürün, hizmet, yenilik ve kampanyaları hakkında bilgilendirilmem, talep ettiğim/edeceğim ürün ve hizmetlere ilişkin tarafımla iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi ve Tekin Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. şirketlerinin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb. için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum. Detaylı Bilgilendirme için;

https://www.tekinsigorta.com.tr/yasal-bilgilendirmeler/kisisel-verilerin-islenmesine-iliskin-aydinlatma-metni

 

Kişisel verileriniz, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; genel müdürlük, bölge müdürlükleri, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, yetkili/resmi kurum kuruluşlar, özel ve resmi tüm sağlık kişi, kurum, kuruluşları, diğer sigorta şirketleri ve diğer ilgili üçüncü kişi/kurumlardan internet şubesi, çağrı merkezi, kapalı devre kamera sistemi ve diğer tüm fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar/kanallar vasıtasıyla bizzat tarafınızca ve/veya bilginiz dahilinde gönderilen/sağlanan/doldurulmuş formlar, belgeler, sözlü/yazılı beyanlar, poliçeler, muvafakatnameler, özgeçmiş, kimlik belgeniz, elektronik posta, ses/görüntü kayıtlarından elde edilmekte olup, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkelere uygun olarak KVKK m.5/2 ve 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların haricinde açık rızanıza istinaden işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

-İşlenip işlenmediğini öğrenme,

-İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

-İşlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3 kişileri bilme,

-Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

-KVKK’nın md. 7’deki şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini / anonimleştirilmesini isteme,

-Düzeltme, silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı 3 kişilere bildirilmesini isteme,

-Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildirir, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi bilgilerinize sunarız.

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Usulü

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmek için bu aydınlatma metninin en alt kısmında yer alan linkte bulunan Başvuru Formu’nu kullanabilirsiniz.

 

Taleplerinize ilişkin başvurularınızı;

-Elden

-İadeli taahhütlü mektupla

-Noter aracılığıyla MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:7 İÇ KAPI NO:6 Sarıyer / İstanbul adresine ıslak imzalı kopyası ile veya

-5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imzanız ile imzalayarak tekin@hs05.kep.tr adresine

-Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen başkaca bir yöntem ile, iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda KVKK’da belirtilen süre içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Sizin adınıza 3 kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır. Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizce Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Scroll to Top